Forest Brown - e107 CMS Theme

{FBOX=use_template=ForestBrown&get_one=0&random=0}

Felvételi eljárási rend
Felvételi eljárási rend

szerzõ: Kocsis István


Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola
Fazola Henrik TISZK
(3527 Miskolc, Latabár Endre u. 1.)
OM: 029298
Felvételi eljárási rend a 2012/2013-as tanévben

 

Tisztelt Szülők! Kedves Érdeklődő Diákok!
A miskolci Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola 1964 óta készíti fel régiónk tanulóit az érettségire, illetve az építőipari, a gépészeti, a
környezetvédelmi-vízgazdálkodási és az informatikai technikusi vizsgákra.
Több mint 700 tanulónk van nappali tagozaton, ennek 30%-a leány.
A 9-12. évfolyamon az általános és szakmai műveltséget megalapozó érettségire készítjük fel tanulóinkat, akik a 12. tanév végén érettségi vizsgát
tesznek magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv (angol, német, francia), matematika és egy szabadon választható tantárgyból. A négy kötelező és a szakmacsoportos alapozó tantárgyakból igény szerint emelt szintű érettségire való felkészítést is biztosítunk.
A 13-14. évfolyamokon két éves, érettségire épülő OKJ szerinti technikusképzést folytatunk.
Célkitűzéseink:
 • Az egyes műveltségterületek egyensúlyának megteremtése mellett kiemelkedő szerepet szánunk a számítástechnikai-informatikai és az idegen nyelvi képzésnek, mert ezekre a későbbiekben tanulóinknak
 • szüksége lesz.
 • Nagy hangsúlyt fektetünk névadónk munkásságának, személyének, életútjának megismertetésére, mivel alkotásaikból példát nyerünk kulturális környezetünk alakításához és természeti kincseink megőrzéséhez.
 • Tanulóink személyiségének formálása során arra törekszünk, hogy javuljon tanulóink fegyelme, szeressék a tisztaságot és a rendet, fejlődjön a kreativitásuk, fejlesszük az érdekérvényesítő képességüket és óvakodjanak a káros szenvedélyektől.
 • Törekszünk arra, hogy tanulóink rendszeresen és eredményesen sportoljanak, megteremtjük a mindennapos testedzés feltételrendszerét, színvonalas diáksport szakosztályokat működtetünk (kézilabda, sakk, futball, kosárlabda sportágakban).

SZAKKÖZÉPISKOLA
A 9. évfolyam érettségire felkészítő szakmacsoportos 
képzési kínálata a következő:
Intézmény
és szakazonosító kód 
SzakmacsoportFelvehető
osztály
029298-01Építészet(építészet, közlekedésépítő)264
029298-02Gépészet132
029298-05Informatika(szoftver)132
 
A felvételre jelentkező tanulók rangsorolása a 6. és 7. évfolyam év végi bizonyítvány eredményei alapján történik a következő tantárgyak beszámításával:
 • Magyar nyelv         
 • Magyar irodalom 
 • Történelem
 • Fizika
 • Matematika   
 • Idegen nyelv
 Hozható maximális pontszám: 60 pont
Szóbeli elbeszélgetésen, melynek időpontja: 2013. február 
23. 8:00 (általános tájékozottság és műveltség, 
kommunikációs készség felmérése) elérhető maximális 
pontszám: 20 pont
Központilag kiadott, egységes írásbeli vizsgán elért 
pontszám, max. 100 pont.
Amely tanuló valamely számításba veendő tantárgyból korábban az általános iskolában mentességet kapott és így nincs osztályzata, az adott hiányzó jegyet a többi jegy átlagával kell számításba venni, a kerekítési szabályok figyelembevételével.
Iskolánkban angol, német és francia nyelven tanulhatnak tanulóink. Az informatika szakmacsoportban csak angol nyelvű képzés folyik. A tanulók a tanév első hetében felmérő tesztet írnak, a különböző nyelvi csoportokba történő besorolások az elért eredmények alapján történnek.
Kisebbségi etnikai és nemzetiségi hovatartozás szerint iskolánk nem szelektál, a tanulók ugyanazon eséllyel felvételizhetnek.
 
SZAKISKOLA:
8. osztályra épülő képzéseink*
A felvételre jelentkező tanulók rangsorolása a 6. és 7. évfolyam év végi bizonyítvány eredményei alapján történik a következő tantárgyak beszámításával:
 • Magyar nyelv         
 • Magyar irodalom 
 • Történelem
 • Fizika
 • Matematika   
 • Idegen nyelv
 Hozható maximális pontszám: 60 pont
Azonosító kódMegnevezésKépzési idő
10Ács3
11Bádogos3
12Festő, mázoló, tapétázó3
13Kőműves és hidegburkoló3
16Központifűtés - és gázhálózat
rendszerszerelő 
3
17Víz-, csatorna- és közmű-
rendszerszerelő
3
18Kőfaragó, műköves és
épületszobrász
3
19Hűtő- és légtechnikai
rendszerszerelő 
3
*szakmai képzés: Eötvös József Építőipari, Művészeti Szakképző Iskolában a TISZK keretében

Sajátos nevelés igényű tanulók:
Az intézményünkbe SNI-s tanulókat is felveszünk, az oktatásuk nem szegregáltan történik. A felvételi eljárás az SNI-s tanulók esetében is a fenti számítási módszer alapján meghatározott pontrendszer szerint történik.
A szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján az alábbi besorolásba került tanulókat vesszük fel: testi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos (látássérült és/vagy hallássérült), beszédfogyatékos, sajátos nevelésigényű tanulók.

Pótfelvételi eljárás:
Az intézménybe pótfelvételi eljárást nem tervezünk, amennyiben az osztálylétszámokat a rendes felvételi eljárás keretében nem sikerül feltölteni, az iskola pótfelvételit hirdet.
Fellebbezési lehetőség, jogorvoslati eljárás:
Azon tanulók esetében, ahol az elért pontszám alapján a tanuló elutasításra került, a tanulónak jogszabály biztosította (közoktatási törvény 83. § (2) bekezdés) lehetősége van a fellebbezésre. A fellebbezést az intézménynél kell benyújtani, de a Polgármesteri Hivatal jegyzőjéhez kell címezni. A fellebbezés elbírálására az intézmény igazgatója javaslatot tesz a város jegyzőjének, a döntést a jegyző hozza meg.

Rendkívüli felvétel, átvétel, áthelyezés:
A tanév folyamán az iskolába történő tanulók felvételéről, átvételéről, más osztályba történő áthelyezésről a szakmai igazgatóhelyettesek véleménye alapján az iskolai előképzettség, a szakmai előképzettség, a pályaalkalmasság, a szakmai alkalmasság, és az egészségügyi követelmények figyelembevételével az igazgató egy személyben dönt.
A tanuló átvételére a tanítási év során bármikor lehetőség van.
A tanuló áthelyezésére más oktatási intézménybe, a nevelőtestületi jogkört gyakorló fegyelmi tanács határozathozatal útján jogosult.

 
Az intézmény beiskolázási körzete:
Az iskolába városi és vidéki, bejáró és kollégista tanulók a hozott pontjaik alapján azonos feltételekkel kerülnek felvételre. Miskolci tanulók nem részesülnek előnyben a vidéki tanulókkal szemben. Az intézmény beiskolázási körzete elsősorban a régió, de távolabbi településekről is szívesen látunk tanulókat. Az iskolához közel minden tanulót el tudunk helyezni fiú, vagy leány kollégiumba.

A sikeresen felvettek listája:
A beküldést megelőzően iskolánk kifüggeszti az ideiglenes rangsort az intézmény aulájában.
Az elutasítottakat és a véglegesen felvételt nyerteket írásban kiértesítjük és a névsort az iskola honlapjára feltesszük.
Szülő/gondviselő által írásban benyújtott kérelemre biztosítjuk a tanuló anonimitását. A jelentkező, kiskorú jelentkező esetén a szülő kérheti, hogy az általuk megadott egyéni adat (pl. jelige) felhasználásával tegyük közzé az elért eredményeket.
Biztosítjuk a személyi adatok védelmét, az iskola tanulókra vonatkozó adatbázisát harmadik személynek/cégnek nem adjuk ki.

Nyíltnapok az iskolában:
A nyolcadik osztályos tanulók és szüleik részére iskolai nyílt napokat rendezünk, ahol tájékoztatást adunk az intézményben folyó oktató-nevelő munkáról és bemutatjuk az iskolában folyó közismereti és szakmai képzéseket.
A nyíltnapok az alábbi időpontokban kerülnek megrendezésre:
 • 2012. november 20. 10 óra
 • 2012. november 21. 10 óra
 • 2012. december 11. 10 óra

Felvételi eljárás a technikusi évfolyamokon:
A technikusi évfolyamokon felvételi eljárást nem szervezünk. A felvételi kizárólagos feltétele a sikeres érettségi bizonyítvány bemutatása. Az engedélyezett keretlétszám túllépése esetén a felveendők sorrendjét az érettségi eredménye határozza meg. A tanuló az érettségi bizonyítvány bemutatása mellett, „Jelentkezési lap az érettségire épülő szakképzésre” kitöltésével és az iskolában történő leadásával regisztráltathatja magát.
Sikertelen érettségi vizsga estén a technikusi tanulmányait a tanuló megkezdheti, azonban az őszi érettségi vizsgák alkalmával eredményesen le kell tudni vizsgázni. Eredménytelen őszi érettségi pótvizsga esetén a tanulmányait a tanuló nem folytathatja.
A technikusi szakokra a jelentkezés szeptember 01-ig folyamatos. A felvételt nyert tanulókat írásban kiértesítjük, a felvettek névsorát az iskola honlapjára feltesszük.
Sikeres technikusi bizonyítvány (plusz érettségi) birtokában második technikusi szak megkezdése tandíjfizetési kötelezettséggel jár.

Egészségügyi alkalmasság:
A szakképző iskolába felvett tanulók időszakosan egészségügyi alkalmassági vizsgálaton vesznek részt. Amennyiben a felvett tanuló (megváltozott) egészségügyi állapota a szakorvosi vélemény alapján nem felel meg az előírt szakmai egészségügyi követelményeknek, az iskola fenntartja a jogot a tanuló átirányítására más szakmacsoportos képzésre.
A vasútépítő technikusi szakon az orvosi alkalmassági vizsgálat a MÁV előírásai szerint történik. Alkalmatlannak nyilvánított tanuló tanulmányait magasépítő, vagy útépítő szakon folytathatja.

Felvételi előkészítő tanfolyam:
Az intézménynél szervezett felvételi előkészítő tanfolyamra bármely nyolcadik osztályos tanuló jelentkezhet. A jelentkezés részletei, a jelentkezési lap az intézmény honlapjáról letölthető.

 
Az intézmény felvételi marketingje:
A sikeres beiskolázás érdekében rendszeresen részt veszünk a régió pályaválasztási kiállításain, bemutatjuk az induló iskolarendszerű és felnőtt képzéseinket, a megszerezhető képesítéseket.
A felvételi és továbbtanulási tájékoztatókban ismertetjük az intézményünkben történő továbbtanulási, beiskolázási lehetőségeket.
Elsősorban megyei kiadványokban, újságokban rendszeresen tájékoztatjuk a tanulni szándékozókat iskolánkról, képzései lehetőségeinkről.
Nyíltnapokat szervezünk az iskolánkban a diákok és a szülők tájékoztatása céljából.
Iskolánk képviselői, tanárai, diákjai felkeresik a régió általános és középiskoláit, tájékoztatót tartanak az intézmény oktatói, nevelői munkájáról, beiskolázási lehetőségeiről.
Az általános iskolák felé tájékoztatást adunk a felvett tanulók által elért eredményekről, ezzel inspirálva az adott intézményből a további tanulók iskolánkba történő jelentkezését.